รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

ลงทะเบียน โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 7 พ.ค. 62 -
8 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับวิทยากร 7 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 9 พ.ค. 62 -
10 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 13 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 1 21 พ.ค. 62 -
22 พ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 2 23 พ.ค. 62 -
24 พ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT สำหรับวิทยากร 21 พ.ค. 62 -
24 พ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร