ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

2,046

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ (โรงเรียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

62

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ (สำนักงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • อ.ทรายมูล
  • อ.กุดชุม
  • อ.ป่าติ้ว
  • อ.เลิงนกทา
  • อ.ไทยเจริญ
ทรายมูล 217 คน
กุดชุม 555 คน
ป่าติ้ว 294 คน
เลิงนกทา 752 คน
ไทยเจริญ 235 คน

O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6

O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3