รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยาน และทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน ที่ไม่มียานพาหนะเดินทางมาเรียน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจ และประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

อ่านเพิ่ม