โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยาน และทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน ที่ไม่มียานพาหนะเดินทางมาเรียน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม