สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

นักเรียนสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับครูไทยยุค 4.0”

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสนอผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านเพิ่ม