ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 16

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านเพิ่ม

ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่ม

พิธีเปิดการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกนาโก สพป.ยโสธร เขต ๒

อ่านเพิ่ม

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒  (สวาท-ศรีแก้ว)  สพป.ยโสธร เขต ๒

อ่านเพิ่ม