สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม พบปะ นิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 กำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

อ่านเพิ่ม