กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน โพนงาม สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดโครงการอบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การสอนงานอาชีพในโรงเรียน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอน และระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 – ป.3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

อ่านเพิ่ม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม”

อ่านเพิ่ม