ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจ และประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …………และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมชี้แจงแบบออนไลน์คณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่ผ่านคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอสั้น กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

อ่านเพิ่ม