ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อหาแนวทางการดำเนินการรวมสถานศึกษา ในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนลดลง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพ

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิถีธรรม วิถีไทย ในสถานศึกษา ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีธรรมวิถีไทยในสถานศึกษา

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี-สามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่ม