สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในงานประเมินสภาพจริง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่ม