สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 และ ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 และร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ดร.ประดินันท์ สดีวงศ์ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการพื้นที่จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 กรณีปกติ ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม

รองสพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิด“โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

อ่านเพิ่ม