สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” และนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่ม