ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 กลุ่ม สวาท-ศรีแก้ว ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.เลิงนกทา และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยที่บ้านดอนฮี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ” เพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบทุนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครอบครัวเด็กหญิง ผกามาศ แสงฉวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนฮี

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ” เพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูลทั้งหมด 2 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มดู่ลาด ดงมะไฟ 2. กลุ่มทรายมูลไผ่

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

อ่านเพิ่ม