สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการใช้ระบบบริหารการสื่อสารสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (EO-CMS)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬา – กีฑา “หนองหมีเกมส์” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อ่านเพิ่ม