มอบกล้าไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดป่าและวัสดุการเกษตรงานส่งเสริม เยาวชนรักษ์พงไพร

อ่านเพิ่ม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู (Performance Agreement Workshop)

อ่านเพิ่ม

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยา และให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า) ของโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยาและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า)

อ่านเพิ่ม