การประชุมจัดทำเครื่องมือในการประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทยเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

อ่านเพิ่ม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านเพิ่ม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านเพิ่ม