ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 16

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯหนองแหน-โพนงาม

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านเพิ่ม