สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต 2 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลตามโครงการส่งเสริมคุณณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38.ค (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นในการจัดทำ PA ตามโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่ม