โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

อ่านเพิ่ม

ประชุมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่ม

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

อ่านเพิ่ม

การปรเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม