ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนสูง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10 (โพธิ์ไทร-เชียงเพ็ง)และและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 9 (กระจาย-ศรีฐาน) และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

อ่านเพิ่ม