ปฐมนิเทศการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

อ่านเพิ่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ประชุมประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู

อ่านเพิ่ม