สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำกว่าร้อยละ 30 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreements) ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ตามกรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยใช้โปรแกรม ZOOM

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรม “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่13 (กุดแห่-สามแยก)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจ ติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

อ่านเพิ่ม