สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านเพิ่ม

ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้ารับให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) เพื่อเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านคึมชาติตาดบกศรีสมพร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม พบปะ นิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่ม