รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และตรวจเยี่ยมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาในอำเภอป่าติ้ว จำนวน 12 โรงเรียน

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต สพป.ยโสธร เขต 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการค่ายสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 2 :โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอทรายมูล และอำเภอกุดชุม)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการประชุมปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 1 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม