สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก PA (ผ่านระบบ Conference Zoom)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายอาวุธ ทองบุ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมตามโครงการประชุมสัมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต 2 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลตามโครงการส่งเสริมคุณณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม