ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่ม