ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 กลุ่ม สวาท-ศรีแก้ว ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.เลิงนกทา และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยที่บ้านดอนฮี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบทุนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครอบครัวเด็กหญิง ผกามาศ แสงฉวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนฮี

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูลทั้งหมด 2 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มดู่ลาด ดงมะไฟ 2. กลุ่มทรายมูลไผ่

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 3 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มกระจาย ศรีฐาน 2.กลุ่มโพธิ์ไทร เชียงเพ็ง 3.กลุ่มโคกนาโก

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่สนามสอบ NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูล

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ทั้งหมด 4 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มกุดชุม คำน้ำสร้าง 2.กลุ่มกำแมด 3.กลุ่มนาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี 4.หนองแหน โพนงาม

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ O-NET ในสนามสอบพื้นที่อำเภอป่าติ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน โรงเรียนบ้านเตาไห โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองชุม โรงเรียนบ้านโคกนาโก โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธิ์ธาภินันท์นุกูล

อ่านเพิ่ม