สพป.ยโสธร เขต 2 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยควบคู่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (ครูปฐมวัย) ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (ครูการเงิน) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเฝ้าระวังการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดย นายคชาภัฏ จูมผา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร จังหวัดยโสธร มี นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ นายจักรพงศ์ วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 68 คน ครูปฐมวัย 59 คน ครูการเงินโรงเรียน 58 คน และบุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 215 คน ซึ่งหลังจากการประชุม คาดว่าครูผู้สอนระดับปฐมวัยจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 ส่วนผู้บริหารโรงเรียน ครูการเงิน และบุคลากร จาก สพป.ยโสธร เขต 2 จะได้รับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ค่านิยมต่อต้าน ไม่ทนต่อการทุจริต และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเฝ้าระวังการทุจริต โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

กิจกรรมที่น่าสนใจ