สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหลัก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)(2) โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา (3)โรงเรียนบ้านนาโป่ง (4) โรงเรียนบ้านคำเตย (5) โรงเรียนบ้านหนองสอสองห้องทรัพย์เจริญ

และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูธุรการ และลูกจ้างประจำ โรงเรียนที่มาเรียนรวม จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (2)โรงเรียนบ้านเหล่าเมย (3)โรงเรียนบ้านดอนหวาย (4)โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว (5)โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ (6)โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส