สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 ตุลาคม 62
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 พฤษจิกายน 62
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 ธันวาคม 62
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 มกราคม 63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 กุมภาพันธ์ 63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 มีนาคม 63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 เมษายน 63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 พฤษภาคม 63
สรุปผลการจัดจ้าง ปี63 มิถุนายน 63

 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ