รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) /นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแกนนำของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในรายวิชาที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯที่ 17

จากนั้น เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมที่น่าสนใจ