ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งให้จังหวัดดำเนินการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับผู้มีอายุเกิน ๓๕ ปี   ขึ้นไป จนถึง ๖๐ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยเปิดรับสมัครสมาชิกในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ชพค ชพส

กิจกรรมที่น่าสนใจ