สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ โดยมีข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

๑.  สะท้อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๒.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๓.  ภาพยนตร์สั้นรางวัล Best of the Best เรื่อง The Interview โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร / สพม.๒๓

โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒   ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

กิจกรรมที่น่าสนใจ