รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง) /นายชำนาญ สุรินาม ผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (กุดชุม-คำน้ำสร้าง)

นายบุญไทย ศรีกา : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง

สุจิราภรณ์  เงาศรี : ภาพ

    

กิจกรรมที่น่าสนใจ