สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

วันที่ 11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้  นายคชาภัฎ  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานต่างๆ ประกอบด้วย งานทะเบียนหนังสือราชการ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  งานการบันทึกเสนอ-สั่งการ  งานไปรษณีย์  งานจองยานพาหนะ งานจองห้องประชุม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data System)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สพป.ยโสธร เขต 2

ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  :  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการของสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 186 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ