สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

     

กิจกรรมที่น่าสนใจ