ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตามโครงการรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุม (ศรีวิสารรังสรรค์)