ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติผลงานให้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของมนุษยชนเพิ่มขึ้น ในการนี้ สพฐ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ มายังบุคลากรในสังกัด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลตามแบบการเสนอชื่อ ส่งภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.รายละเอียดตามที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้