ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามปัจจัยของมติคณะ.รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2