ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563  เพื่อกำหนดกลไกในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด