สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  และแจ้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

๑.  การประชุมจัดทำคู่มือการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล EEC เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ

๒.  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓.  เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพไฟไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณมิตร จังหวัดขอนแก่น

๔.  สพฐ. ยกเลิกข้อสอบกลาง ให้อำนาจโรงเรียนออกข้อสอบเอง

๕.  การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษา

๖.  การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา

๗.  ชื่นชมนักเรียนไทยคว้า ๑๒ รางวัล สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

  • การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒   ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ