นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็กวัยเรียนรุ่นและมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลสุขภาพ ทำให้ตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างไรเหมาะสมตามบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียน