ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นาย พิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และบุคลากรในกลุ่ม ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว