ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา โรงเรียนที่รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา โรงเรียนที่รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อให้โรงเรียนได้มีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการบริหารจัดการ