สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ในเขตอำเภอเลิงนกทา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ในเขตอำเภอเลิงนกทา