สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์  นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 

พรลภัส  เมฆไชยภักดิ์     :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร      :  ข่าว