สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ O-NET ในสนามสอบพื้นที่อำเภอป่าติ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน โรงเรียนบ้านเตาไห โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองชุม โรงเรียนบ้านโคกนาโก โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธิ์ธาภินันท์นุกูล

วันที่เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ O-NET ในสนามสอบพื้นที่อำเภอป่าติ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน โรงเรียนบ้านเตาไห โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองชุม โรงเรียนบ้านโคกนาโก โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธิ์ธาภินันท์นุกูล โดยการดำเนินการสอบได้เน้นย้ำคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัดทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย