ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร