สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ทั้งหมด 4 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มกุดชุม คำน้ำสร้าง 2.กลุ่มกำแมด 3.กลุ่มนาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี 4.หนองแหน โพนงาม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ทั้งหมด 4 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มกุดชุม คำน้ำสร้าง 2.กลุ่มกำแมด 3.กลุ่มนาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี 4.หนองแหน โพนงาม