นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่สนามสอบ NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูล

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาว เพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สนามสอบ NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว โรงเรียนบ้านเหล่าเมย โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนทรายมูลประชาราษฏร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา