ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)