รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  2  เมษายน  2564  เวลา  08.30  น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้  นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี นายเสน่ห์  เวฬุวนารักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ และใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยยาเสพติด

เสน่ห์   เวฬุวนารักษ์    :    ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร    :    ข่าว