ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …………และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

วันที่  2  เมษายน  2564  เวลา  13.00  น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย  นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  นายภูริช  รอดวินิจ  และ นางกัญจนพร  การัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …………   และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดย  นายออน  กาจกระโทก  เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

สมจิตต์   รวมแก้ว      :   ภาพ

วราภรณ์   สิงห์คิบุตร   :   ข่าว