ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 กลุ่ม สวาท-ศรีแก้ว ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.เลิงนกทา และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยที่บ้านดอนฮี อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาว พรลภัส เมฆไชยภักดิ์ นักจิตวิทยา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 กลุ่ม สวาท-ศรีแก้ว ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.เลิงนกทา และเวลา 10.30 น. คณะได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ครอบครัวเด็กหญิง ผกามาศ แสงฉวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนฮี โดยมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้