ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  16  เมษายน  2564  เวลา  09.30  น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานการประชุมมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย  พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยมี นายจีระศักดิ์  ภาระเวช   นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :  ภาพ / ข่าว