สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชยพล มูลสาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2