ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  13  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และ นางสมจิตต์  รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  บุคลากรกลุ่ม DLICT  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย   ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :  ภาพ / ข่าว