สพป.ยโสธร เขต 2 จัดฝึกอบรมโครงการ “ครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2564

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Vedio Conference (Zoom) ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเนื้อหาการอบรมในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมในเรื่องของการพัฒนางานในหน้าที่ หลักสูตร/สมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน โดยมีท่าน ดร.สุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ท่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลกรในกลุ่ม เป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมในส่วนของเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพครู โดยมีท่าน จีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล สำหรับข้าราชการครู โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเช่นกัน ต่อมาในเวลา 17.20 น. ท่าน บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทและหลักการทำงานในวิชาชีพครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้