สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมชี้แจงการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2