ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติกแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

ด้วยอำเภอกุดชุม ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน นำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ตามภารกิจหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดจะได้ติดตามผลการดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ต่อไป และขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนฯ ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  โดยสามารถดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th ใน Link หัวข้อ “วาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนฯ” และเว็บไซต์จังหวัดยโสธร www.yasothon.go.th ใน Link หัวข้อ    “ข่าวประชาสัมพันธ์”  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กิจกรรมที่น่าสนใจ