สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT รวมถึงคณะกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มศรีฐาน-กระจาย ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนขาดเล็ก โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ และเมื่อเวลา 13.00 น. ผู้บริหารการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะ เข้าร่วมติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความมั่นใจและปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน