สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  นายคชาภัฏ  จูมผา  นายทองศรี โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  ชินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมฯ  และแจ้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการประเมินห้องเรียนภาษาจีน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
  • สพฐ. ลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข
  • เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ ๒ จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
  • เปิดป้ายอาคารเรียน “ใต้ร่มธรรม” และมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอนแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
  • การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • สพฐ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาระงาน และการดำเนินงานต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ที่ ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ