ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้